ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

AİD Yönetim Kurulu’nun 03.06.2010 tarihinde yaptığı toplantıda kabul edilmiş olup 18.12.2021 tarihinde yapılan 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenmiş ve biri geçici olmak üzere 16 maddeden oluşmuştur.

 1. Çalışma Grupları, Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulan ve dernek Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan bilimsel kurullardır.
 2. Derneğimizin tüm üyeleri ilgi duydukları konularda oluşturulan Çalışma Gruplarına üye olabilirler. Yeni üyelerimiz kayıt esnasında, eski üyelerimiz de üyeliklerini güncellemek amacıyla doldurulan üye kayıt formunda ilgi duydukları iki çalışma grubunu önem sırasına göre belirtirler. Üyeler, birinci tercihlerinde belirttikleri çalışma gruplarının yönetimi için oy kullanma hakkına sahiptirler ve bu çalışma grubunun yürütme grubuna seçilebilirler. İkinci olarak tercih ettikleri çalışma gruplarının sadece aktivitelerine katılabilirler, fakat oy kullanamaz ve bu grupların yürütme kurullarına seçilemezler.
 3. Çalışma Grubu Üyeleri: Burada üç tür üyelik bulunmaktadır.
  1. Asil üyeler: Birinci tercihleri olarak ilgili, çalışma grubunda çalışmak için başvuruda bulunan üyelerdir.
  2. İzleyici üyeler: İlgili çalışma grubunu ikinci sırada tercih eden üyeler.
  3. Davetli üyeler: Çalışma Grubunun faaliyetlerine katkıda bulunması düşünülen ve bu nedenle grup toplantılarına katılmaları için Grup Yürütme Kurulunun kararı üzerine davet edilen Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği üyesi olan veya olmayan araştırmacılar.
 4. Çalışma Gruplarının Yönetimi: Çalışma Grubunun asil üyeleri, grubun çalışmalarını yürütmek amacıyla kendi içlerinden, bu alandaki çalışmaları ile bilinen 5 kişiyi seçerek Çalışma Grubu Yürütme Kurulunu oluştururlar. Yürütme kurulu üyeleri, kendi içlerinde görev bölümü yaparak, Yürütme Kurulu Başkanı ve Sekreterini seçerler. Grup çalışmaları, Yürütme Kurulu aracılığıyla sürdürülür ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çalışma Grubunu, Grup Başkanı veya yetki verdiği bir diğer yürütme kurulu üyesi temsil eder. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi iki yılda bir tekrarlanır. Dernek yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde seçim şeklini değiştirebilir ve güncelleyebilir. Yürütme Kurulu başkanları üst üste iki çalışma döneminden fazla seçilemezler.  Yeni dönem seçiminde çalışma grubu yürütme kurulu üyelerinin en fazla 5’te 2’si bir önceki dönem yürütme kurulu üyelerinden oluşabilir. Çalışma grupları içinde alerji ve immünoloji uzmanı olmayan, ancak o alan ile ilgili uzmanlık alanlarından, AİD üyesi olmak koşulu ile en fazla iki üye yürütme grubunda yer alabilir.
 5. Çalışma Grupları her yıl Ulusal Kongre’de toplanır. Çalışma Grubunun Yürütme kurulları seçimleri Ulusal Kongre esnasındaki bu toplantıda veya dernek yönetim kurulunun uygun gördüğü hallerde internet üzerinden üyelere form gönderilerek yapılır. Çalışma Grubunun Yürütme kurulları yılda en az iki kez toplanır. Bu toplantılarda alınan kararlar, en geç 10 gün içerisinde Dernek Genel Sekreterliğine bildirilir. Alınan kararlar, Çalışma Grubunun kayıtlarında (Çalışma Grubu Karar Defteri, Gelen-Giden Evrak Defteri) belirtilir ve toplantıya katılan yürütme kurulu üyelerince imzalanır. Bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarıdan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan Yürütme Kurulu Üyelerinin üyelikleri düşer. Bu durumda Genel Merkeze bilgi verilir ve Dernek Yönetim Kurulu denetiminde, yeni yürütme kurulu üye veya üyeleri için seçim yapılır.
 6. Çalışma Gruplarının görevleri şunlardır:
  1. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen her tür toplantı (panel, sempozyum, konferans)  ve etkinliklere katılım ve bu etkinliklerin organizasyonu,
  2. Dernek Yönetim Kurulunca önerilen konularda ve Dernek Tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda bilimsel etkinliklerde bulunmak ve eğitim çalışmaları yapmak,
  3. Çalışma alanlarına giren konularda araştırma ve uygulama rehberleri ile teknik dokümanlar hazırlamak,
 7. Çalışma Grupları, planladıkları etkinlikleri gerçekleştirmek için Dernek Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak ve bu kurulun onayını almak durumundadır. Bunun için, etkinlikler ile ilgili önerilerini, Çalışma Grubu Başkanı imzalı bir ön yazı, Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Kararlarının bir örneği ve kapsamlı bir öneri yazısı (amaç, yöntem, sorumlular, organizasyon, bütçe, destekleyen kuruluşlar vb.) ile Genel Sekreterliğe iletmek ve Genel Merkezin önerileri doğrultusunda da ilgili etkinliği biçimlendirmek durumundadırlar. Genel Merkez, bu önerileri en geç iki ay içerisinde yanıtlamak durumundadır.
 8. Çalışma Grupları, başka dernek veya kuruluşlarla ilişkilerini Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ve aracılığıyla sağlar. Genel Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve organize etmek için Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyelerine, Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği adına yetki verir.
 9. Çalışma Grupları tarafından hazırlanan her tür doküman, ancak Dernek Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra, Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneğinin resmi yayını niteliği kazanır ve basılabilir.
 10. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Genel Merkezi, dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda Çalışma Grupları tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca uygun bulunan tüm etkinlikleri destekler, bu etkinliklerin organizasyonuna katkıda bulunur ve gerektiğinde maddi katkı sağlar.
 11. Daha verimli ve organize çalışabilmek amacıyla, her bir Çalışma Grubu değişik şehirlerde birimler veya temsilcilikler oluşturabilir. Bu birimler veya temsilcilikler, Çalışma Grubu Yürütme Kurullarının denetimi altında görev yaparlar ve bulundukları kentlerde Yürütme Kurullarının kendilerine verdikleri görevleri yerine getirirler. Grup Yürütme Kurulu, bu birimler veya temsilcilikler ile doğrudan ilişki kurar ve tüm ülke düzeyinde çalışmalarını organize edebilir.
 12. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu, gerekli durumlarda Alt Çalışma Grupları oluşturabilir ve bu kararlarını Dernek Genel Sekreterliğine bildirirler. Belirtilen alt gruplarda çalışmak isteyen asil üyeler, kendi içlerinde seçimle Alt Grup Başkanlarını seçerler. Alt grup Başkanı veya başkanları, çalışmalarında Çalışma Grubu Yürütme Kuruluna karşı sorumludurlar ve bu kurulun denetimi altında çalışırlar.
 13. Dernek Yönetim Kurulu, yeni çalışma grupları oluşturabilir, grup çalışmalarının yönetmelik hükümlerine uygunluğunu izler ve çalışma grupları hakkında karar verir.
 14. Dernek yönetim kurulu çalışma grupları seçimlerinde gerekli çoğunluğu sağlayamayan çalışma grubu yürütme kurulları için o çalışma grubunda görevlendirilmek üzere gönüllülük esasına bağlı olarak yürütme kurulu atayabilir veya o çalışma grubunun faaliyetlerini durdurabilir.
 15. Mevcut Çalışma Grupları şunlardır:
  1. Aerobiyoloji ve Hava Kirliliği Çalışma Grubu
  2. Alerjik Rinit Çalışma Grubu
  3. Anafilaksi Çalışma Grubu
  4. Astım Çalışma Grubu
  5. Besin Alerjileri Çalışma Grubu
  6. Deri Alerjileri Çalışma Grubu
  7. Herediter Anjioödem Çalışma Grubu
  8. İlaç Alerjileri Çalışma Grubu
  9. İmmünoloji Çalışma Grubu
  10. İmmünoterapi Çalışma Grubu
  11. Meslek Alerjileri Çalışma Grubu
  12. Özlük Hakları Çalışma Grubu
  13. Laboratuvar Araştırmaları Çalışma Grubu
 16. Bu yönetmelik dernek yönetim kurulunun karar alması şartı ile değiştirilebilir, yenilebilir ve kaldırılabilir. Bu yönetmelik hükümleri 03.06.2010 tarihinden itibaren 15(onbeş) yıl geçerlidir.