Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Etkinlik Standartları Yönergesi

BİRİNCİ KISIM

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) bünyesinde düzenlenen, 100 kişiden az katılımlı bilimsel etkinliklerin hazırlık ve yürütülmesi aşamasında asgari standartların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği çalışma grupları, il temsilcileri ve diğer birimleri her türlü tıp eğitimi ya da mesleki gelişim etkinlikleri (seminer, toplantı, kurs, sempozyum ve benzeri) düzenleyebilir. Bu yönetmelik bu etkinliklerden 100 kişinin altında katılımı olanların düzenlenmesi ve yürütülmesi esnasındaki kuralları ve sponsorluk ilişkilerine dair hükümleri kapsar.

İKİNCİ KISIM

Çalışma Esasları

Madde 3-

 • Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği çalışma grupları, il temsilcileri ve diğer birimleri (dernek yönetim kurulu gibi) her türlü tıp eğitimi ya da mesleki gelişim etkinlikleri (seminer, toplantı, kurs, sempozyum ve benzeri) düzenleme kararı alabilir.
 • Etkinliklerden en az 20 gün önce etkinlik sorumlusu olarak çalışma grubu başkanı, il temsilcisi veya dernek birimlerince (dernek yönetim kurulu gibi) görevlendirilen kişi ‘AİD Etkinlik Düzenleme Başvuru Formu’nu (EK-1) doldurarak, dernek sekreterliği kanalı ile yönetim kuruluna iletir.
 • Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği yönetim kurulu etkinliğin içeriğini inceler ve 1 hafta içerisinde onaylama/revizyon/red kararı alır. Karar 7 gün içerisinde dernek sekreteri kanalı ile etkinlik sorumlusuna iletilmelidir.
 • Etkinlik yukarıda bahsi geçen onay alındıklan sonra gerçekleştirilebilir.
 • Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği bünyesinde düzenlenen bütün etkinliklere endüstrinin desteği ‘koşulsuz eğitim desteği’ olarak kabul edilir. Bu yönetmelik kapsamında tanımlanmış etkinliklerde (seminer, toplantı, kurs, sempozyum ve benzeri) endüstri desteği ile ilgili kurallar dahil olmak üzere uyulması gereken kurallar EK-2’de belirtilmiştir. Kurallara uyulma koşullarının takibini merkez yönetim kurulu ve tanımlanmış olan etkinlik sorumlusu yapar.
 • Etkinlik sorumlusu etkinlik bitimini takiben 7 gün içerisinde ‘Etkinlik Değerlendirme Formu’nu (EK-3) doldurarak dernek sekreteri kanalı ile yönetim kuruluna iletir. Etkinlik sorumlusu gerek gördüğü durumlarda etkinlik katılımcılarından ‘Etkinlik Katılımcı Değerlendirme Formu’nu (EK-4) doldurmalarını isteyebilir. Bu durumda bu formlarında ‘Etkinlik Değerlendirme Formu’ ile birlikte yönetim kuruluna iletilmesi gerekir.

EK-1. Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği Etkinlik Düzenleme Başvuru Formu

ETKİNLİK ADI:
Etkinlik Sorumlusu:
Etkinliği Düzenleyen Çalışma Grubu/Grupları Etkinliği Düzenleyen İl Temsilciliği
Etkinlik Tarihi:
Etkinlik Başlama Tarihi Etkinlik Bitiş Tarihi
Etkinlik Yeri:
İl/İlçe Etkinlik Salonu/Yeri
Etkinlik Türü: (Toplantı, seminer, kurs, sempozyum vs)
Etkinliğin Hedef Grubu:
Etkinliğin Amacı / Elde Edilmesi Öngörülen Yararlar:
Etkinilik Diğer Kuruluşlar ile Ortaklık İçermekteyse Belirtiniz:
Etkinlik İçin Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulundan İstenilenler, Gerekçeler ve Olası Maliyetler
Konuşmacı Desteği
Organizasyon Desteği
Web Duyuru Desteği
Diğer Kuruluşlar ile Yazışma ve İletişim Desteği
Finansal Destek
Etkinlik İçin Endüstri Desteği Varlığı
Etkinlik İçin Endüstri Desteği Alınıyor Mu?
Destek Alınan Ticari Kuruluşun Adı:
Desteğin Mahiyeti ve Miktarı:
Etkinlik İçin Destek İstenilen Ticari Kuruluşun EK-2’de Belirtilen Kurallara Uyması İçin Taahhütün Alınıp Alınmadığı:

ÖNEMLİ NOT: Form ile birlikte toplantı programının (Konu başlıkları ve konuşmacıları, moderatörleri içeren) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-2 Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği Etkinlik Düzenleme Kuralları

 • Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği etkinliklerine paralel bir etkinlik düzenlenemez.
 • Etkinliklerin durdurulması ya da iptali merkez yönetim kurulunun yetkisi dahilindedir.
 • Etkinlik salonunda biri toplantı alanında, diğeri toplantı dışında olmak üzere en az 2 adet AİD logosu taşıyan flama veya poster bulundurulmalıdır.
 • Destekleyici ticari kuruluşun tanıtım standı, logolu flama veya posterleri bilimsel toplantının yapılacağı salonun içinde yer alamaz. Bu tip materyaller toplantı salonu dışında bir alana yerleştirilmelidir.
 • Ticari kuruluşun temsilcileri kendilerine ayrılan stand alanı dışında tanıtım etkinliğinde bulunamaz.
 • Ticari kuruluşun stand alanında dağıtacağı tüm materyallerde Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmelikleri temel alınmalıdır.
 • Kahve-çay, diğer yiyecek sunumlarının yapıldığı masalarda, yemek paketleri üzerinde ürün logosu veya resmi yer alamaz. Masalar üzerinde ise firma logosu taşıyan flamalar bulunabilir.

Ek-3 Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği Etkinlik Değerlendirme Formu

ETKİNLİK ADI:
Etkinlik Sorumlusu:
Etkinliği Düzenleyen Çalışma Grubu/Grupları Etkinliği Düzenleyen İl Temsilciliği
Etkinlik Tarihi:
Etkinlik Başlama Tarihi Etkinlik Bitiş Tarihi
Etkinlik Yeri:
İl/İlçe Etkinlik Salonu/Yeri
Etkinlikteki Konuşmacı Sayısı:
Etkinlikteki Katılımcı Sayısı:
Etkinlik  Genelinde AİD Etkinlik Standartları Yönetmeliğine Uyulmuş Mudur?
Evet Hayır (Hangi aşamalarda problem yaşanmıştır)
Etkinlik İle İlgili Etkinlik Sorumlusunun Yorumları:

ÖNEMLİ NOT: Bu form etkinlik sorumlusu tarafından etkinlik bitiminde doldurularak 7 gün içerisinde dernek sekreteri kanalı ile merkez yönetim kuruluna iletilmelidir.

Ek-4 Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği Etkinlik Katılımcı Değerlendirme Formu

ETKİNLİK ADI:
Etkinlik Tarihi:
Etkinlik Başlama Tarihi Etkinlik Bitiş Tarihi
Etkinlik Yeri:
İl/İlçe Etkinlik Salonu/Yeri
Etkinlik Değerlendirme Puanlaması:

Tamamen katılıyorum: 3

Kısmen katılıyorum: 2

Çok az katılıyorum: 1

Kesinlikle katılmıyorum: 0

GÖRÜŞ SKOR: 3-0
Toplantı için seçilen konu ilgi uyandıran ve tartışılması gerekli bir konuydu.
Toplantıda yeni bilgiler uygun şekilde paylaşıldı.
Klinik pratiğimde kullanabileceğim bilgiler paylaşıldı.
Konular göz önüne alındığında seçilen sunum biçimi genel olarak (teorik ders, pratik uygulama vs) uygundu.
Soru sormaya ve tartışmaya yeterli zaman ayrılabildi.
Toplantı destekleyici firmanın etkisi altında kalınmadan gerçekleştirilmiştir
Etkinlik İle İlgili Yorumlarınız:

ÖNEMLİ NOT: Bu formlar etkinlik sorumlusu tarafından dernek sekreteri kanalı ile merkez yönetim kuruluna iletilmelidir.