ANA TÜZÜK

MADDE 1 – DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı, “Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği” dir. Dernek merkezi Mustafa Kemal Mah. 2124 Sok No:16/3-4 Çankaya/Ankara’dır. Derneğin Şubesi yoktur.

MADDE 2  – DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı; Çocuk ve Erişkin İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları bilim dallarını ve bu bilim dallarındaki uzmanlık eğitimini geliştirmek, bu hastalıklara yönelik tüm sağlık hizmetlerinde en yüksek mesleki ve bilimsel standartları sağlamak ve bu amaçlarla üyeleri arasında mesleki bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek ve üyelerinin haklarını korumaktır.

MADDE 3 – ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI

Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışma konularında faaliyette bulunur:

A) Eğitim

A1. Allerji ve Klinik İmmünoloji ile ilgili tüm bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yaymak. Bu amaçla kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel vb. bilimsel etkinlikler yapmak ve bilimsel yayınlar yayımlamak.

A2. Allerji ve Klinik İmmünoloji uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu amaçla etkinlikler düzenlemek,

A3. Allerji ve Klinik İmmünoloji’nin tüm alanlarında mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitiminin iyileştirilmesini teşvik etmek ve desteklemek.

A4. Allerji ve Klinik İmmünoloji alanındaki hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesi konusunda sağlık çalışanlarının, kamuoyunun ve hastaların eğitimi ve bilinçlendirilmeleri konusunda her türlü çabayı göstermek, yayınlar yapmak.

B) Araştırma

B1. Allerji ve Klinik İmmünoloji alanında temel, klinik ve epidemiyolojik çalışma ve araştırmaları teşvik etmek, yönlendirmek ve desteklemek, bu çalışmaların sonuçlarını yayınlamak.

B2. Allerji ve Klinik İmmünoloji alanında çalışan araştırmacılara destek, ödül ve burs sağlamak.

C) Hasta Bakımı

C1. Allerji ve Klinik İmmünoloji’nin tüm alanlarında en üst düzeyde klinik bakım (tanı, tedavi ve koruma) hizmetlerinin sağlanabilmesi için araştırma ve çalışmalar yapmak ve standartlar oluşturmak,

C2. Allerji ve Klinik İmmünoloji ile ilgili farklı hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesi için rehberler oluşturmak ve yaymak, bu rehberlerin uygulanması için gerekli etkinliklerde bulunmak.

D) Ulusal boyutta Allerji ve Klinik İmmünoloji ile ilgili sağlık alanında:

D1. Ulusal boyutta Allerji ve Klinik İmmünoloji ile ilgili sağlığı korumak ve geliştirmek, Allerji ve Klinik İmmünoloji ile ilgili hastalıkların toplumsal yükünü azaltmak amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak,

D2. Allerji ve Klinik İmmünoloji ile ilgili hastalıkların toplumsal yükü ve çözüm yolları konusunda kamuoyu, sağlık çalışanları ve yöneticilerini bilinçlendirmek için etkinliklerde bulunmak.

E) Diğer Faaliyetler

E1. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği yapmak.

E2. Dernek amaçlarına ulaşabilmek için bilimsel çalışma grupları, görev grupları vb kurullar oluşturmak.

E3. Üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak.

E4. Konu ve amaçlarına ulaşabilmek için gayrimenkul almak, gereğinde satmak, devir ve hibe etmek, sağlık kuruluşları açmak, şirket ve vakıflar kurmak.

E5. İlgili kişi ve kurumlar nezdinde başvuru ve girişimlerde bulunmak,  gerektiğinde hukuksal yollara başvurmak.

MADDE 4 – KURUCULAR

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği aşağıda ismi belirtilen kişiler tarafından, 23.05.1989 yılında kurulmuştur.

KURUCUNUN ADI-SOYADI

UZMANLIK ALANI

Prof. Dr. Yıldız Saraçlar Pediatri
Prof. Dr. Gönül Adalıoğlu Pediatri
Prof. Dr. Kemal Özkaragöz Pediatri
Prof. Dr. Ülker Öneş Pediatri
Prof. Dr. Ayfer Tuncer Pediatri
Prof. Dr. Emin Kansu İç Hastalıkları
Prof. Dr. Emine Gönenç Ciliv Biyokimya
Prof. Dr. Muhsin Saraçlar Pediatri
Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil Göğüs Hastalıkları
Doç. Dr. Fatih Özkaragöz Pediatri
Aymelek Taşhan Avukat
A. Asuman Çetin Biyolog

MADDE 5 – ÜYELİK ŞARTLARI VE İŞLEMLERİ

Dernek üyeliği için Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen esaslara göre fiil ehliyetine sahip olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır.

A) Asil Üyelik

 • Çocuk ve erişkin ‘’İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları’’ yan dal uzmanları ve bu alanlarda uzmanlık eğitimi görmekte olan hekimler ile,
 • Allerji ve klinik immünoloji alanı ile bağlantılı çalışma alanlarında lisansüstü eğitim görmekte olan kişiler, Derneğe asli üye olma hakkına sahiptirler. Türk vatandaşı olmayanların üyeliğe kabul edilebilmesi için ayrıca Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gereklidir.

Bu şartları taşıyan bir kişinin asli üyeliğe kabul edilebilmesi için yönetim kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunması; bu başvuruya derneğin iki asli üyesi tarafından yazılan teklif ve referans metninin, başvuruda bulunan kişinin özgeçmişinin ve alana ilişkin çalışmalarının eklenmesi zorunludur.

Başvuruda bulunan kişinin Türk vatandaşı olmaması durumunda bu maddede sayılan belgelerin yanı sıra Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduğunu gösteren belgelerin de eklenmesi gerekir.

Asli üyelik başvurusu, yönetim kurulu tarafından incelenerek en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Başvurunun kabul edilebilmesi için yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun olumlu oy kullanması şarttır. Başvurunun sonucu yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üyelik defterine kaydedilir. Başvurunun reddi halinde dernek ve ilgili kurulların üyeliğe kabul edilmeme nedenini bildirme zorunluluğu yoktur.

B) Onursal Üyelik

Allerji ve Klinik İmmünoloji alanında yürütülen bilimsel çalışmalara veya Dernek faaliyetlerinin yürütülmesine önemli katkıları bulunan kişiler, Derneğe onursal üye olarak kabul edilebilirler.

Bir kişiye onursal üye unvanı verilebilmesi için derneğin iki asil üyesi tarafından aday gösterilerek önerilmiş olması gereklidir. Öneri, yazılı olarak yönetim kuruluna sunulur. Bu öneri metninde, önerilen kişinin hangi nedenlerle onursal üyeliğe aday gösterildiğinin açıklanması zorunludur. Önerinin yönetim kurulu tarafından uygun bulunması durumunda konu, yapılacak ilk genel kurul gündemine konulur. Öneride bulunulan kişinin onursal üyeliğe kabul edilebilmesi için genel kurulda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oy kullanması şarttır.

MADDE 6 – ÜYELERİN HAKLARI

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

Asil üyelerin derneğin yönetimine ve tüm faaliyetlerine katılma hakkı vardır. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Üyeler dernek yayınlarına ücretsiz olarak abonedirler. Üyeler yıllık kongrelerde indirimli katılım ücreti öderler.

Onursal üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakkı yoktur. Ancak bu üyeler; dernek Genel Kurul toplantılarına katılabilir, tartışmalarda yer alabilir, önerilerde bulunabilir, çalışma gruplarında ve komitelerde görev alabilirler.

Hiçbir dernek üyesi; dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

MADDE 7  – ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Her üye, derneğin amaç ve ilkelerine, meslek etiği kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür.

Üyeler, miktarı Genel Kurul tarafından belirlenen üyelik aidatını zamanında ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür. Onursal üyeler aidat vermek zorunda değildir.

MADDE 8 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 • Üyelikten Çıkma (İstifa)

Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 • Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu durumda kişinin üyeliğinin sona erdiği Yönetim Kurulu tarafından karar altına alınır. Bu karar, üyeye yazılı olarak bildirilir.

 • Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren nedenler genel olarak şunlardır;

 1. Derneğin etik ilke ve çalışmalarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunmak,
 2. Dernek amaçlarına aykırı veya dernek çalışmalarını engelleyici  davranışlarda bulunmak,
 3. İki yıl üst üste dernek aidatı ödememiş olmak

Dernek üyeliğinden çıkarma kararları, a ve b bentlerinde belirtilen hallerde Etik Kurul’un talebi üzerine Yönetim Kurulu tarafından, c bendinde belirtilen halde ise Yönetim Kurulu tarafından resen karara bağlanır. Çıkarma kararı ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarma kararına karşı ilgili üye tebliğ tarihinden itibaren Genel Kurula itiraz edebilir. İtirazların yapılacak ilk Genel Kurul gündemine konulması zorunludur. Üyelikten çıkarma kararına karşı süresi içinde itiraz edilmemesi veya Genel Kurulun itirazın reddine karar vermesi halinde çıkarma kararı kesinleşir.

MADDE 9 – DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır;

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Etik Kurul

MADDE 10 –GENEL KURUL

A) Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup oy kullanma hakkına sahip asil üyelerinden oluşur. Aşağıda yazılı konular, Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,

d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bir sonraki döneme ait mali bütçenin görüşülüp karara bağlanması,

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ve bu konuda Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınması,

f) Derneğin sağlık kuruluşları açma, vakıf ve iktisadi işletme kurmasına karar verilmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

g)Derneğin bir federasyona katılması veya ayrılması,

h)Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

ı)Derneğin feshine karar verilmesi,

i)Üyelikten çıkarılma kararlarına itirazların karara bağlanması,

j)Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenmesi,

k) Yönetim Kurulunun sunacağı teklifler çerçevesinde dernek ambleminin belirlenmesi,

l) Mevzuat kurallarında ve dernek tüzüğünde genel kurul tarafından yapılacağı belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

B) Toplanma Zamanı ve Yeri

Genel Kurul, iki yılda bir Aralık ayında olağan; Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5’nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulunca belirlenen yerde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun belirlediği başka bir yerde yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantısının, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılmasının kararlaştırılması durumunda üyelerin katılımını kolaylaştırmak amacıyla bilimsel toplantının yapıldığı yerin ve tarihin seçilmesi esastır.

C) Toplantıya Çağrı Yöntemi

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu,  Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

D) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Genel Kurul, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ise ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

E) Yapılış Yöntemi, Oy Kullanma ve Karar Alma Biçimi.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Dernek organlarının seçimleri gizli oylama ve açık sayım esasına göre yapılır. Genel Kurul üyeleri, belirlenen aday listesinden her bir görev için bir adayı  gizli oyla seçer. Her bir görev için ikinci sırada oy alan aday,  o görevin yedek üyesi olur. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul tarafından dernek organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulunca yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

MADDE 11 –YÖNETİM KURULU

A) Oluşumu

Yönetim Kurulu, derneğin temsil ve yürütme organı olup Genel Kurul tarafından 2 yıllığına seçilir. Yönetim Kurulunda en fazla üst üste üç dönem görev yapılabilir. Ancak en az bir dönem ara verildikten sonra tekrar aday olunabilir.

Yönetim Kurulu;  Başkan, İkinci Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Mali Sekreter, İletişim sorumlusu (İnternet ve Yayın), Dış İlişkiler Sorumlusu olmak üzere 7 Asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluğu görev alanlarıyla sınırlı değildir.

Yönetim kurulu üyeliklerinden birine aday olup da ikinci sırada oy alan aday, o görevin yedek üyesi olur. Yönetim kurulu üyeliğinde boşalma olması durumunda, boşalan kurul üyeliği için seçilen yedek üye göreve davet edilir. Davet edilen yedek üyenin göreve başlamaması durumunda diğer yedek üyelerden en fazla oy alan üye göreve davet edilir. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri ya da denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

B) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

Yönetim Kurulu Başkanı: 

Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder, yönetim kurulu toplantılarına ve genişletilmiş yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular ve uygulatır, tüm yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar, dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur.  Bu amaçla yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir.

2. Başkan: 

Yönetim Kuruluna seçilmesi durumunda bir önceki başkan bu göreve önerilir. Derneğin önceki dönem çalışmalarındaki deneyim ve bilgisi ile çalışmaların sürekliliğini sağlar. Başkan bulunmadığı hallerde başkanın tüm yetkilerine sahiptir.

Başkan Yardımcısı: 

Gerekli hallerde başkan yetkilerinden bir kısmını başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu Başkanının ve ikinci başkanın bulunmadığı hallerde başkanın tüm yetkilerine sahiptir. Tüm görev ve faaliyetlerin yürütülmesinde Başkanın yardımcısıdır.

Genel Sekreter:

Dernek işlerini yürütür ve yazışmaları düzenler. Başkan ile birlikte yönetim kurulu gündemini hazırlar ve duyurur. Gerekli defterlerin uygun şekilde yazılmasını sağlar. Yönetim Kurulu kararlarını yazar ve duyurur. Çalışma Grupları ile ilgili genel koordinasyondan sorumludur.

Mali Sekreter:

Derneğin gelir-gider defteri, masraf dosyası, Bütçe Kesin hesap bilanço ve demirbaş defterlerini tutar, yıllık bilanço hesaplarını tanzim eder, demirbaş ve ayniyat işlerini yürütür, harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerini sağlar, dernek harcamalarını başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte yapar.

İletişim sorumlusu:

Dernek yayınlarının düzenli ve dernek hedeflerine uygun bir şekilde çıkarılmasından, dernek web sayfasının yönetiminden sorumludur.

Dış ilişkiler sorumlusu:

Derneğin faaliyet alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütlerle ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

Yönetim Kurulunun Genel Görevleri

a) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

b) Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için gereken çalışmaları, görevlendirmeleri, sözleşmeleri, harcamaları, organizasyonları, araştırmaları, yayınları, görüşmeleri, değişiklikleri yapmak veya yapılmasını sağlamak için gerekli kararları almak, davaları açmak,

c) Gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

d) Derneğin kurul, komisyon, çalışma grupları ile diğer çalışmalarıyla ilgili yönetmelik ve yönergeleri hazırlamak.

e) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, dernek lehine ayni haklar tesis ettirmek,

f) Genel Kurulun verdiği görevleri yerine getirmek ve aldığı kararları uygulamak.

g) Bütçenin uygulanmasını sağlamak

h) Üyelik başvurularını incelemek ve üyeliğe ilişkin kararları vermek.

ı) Derneğin stratejisini belirlemek,

j ) Gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

l) Olağanüstü sayılabilecek maddi veya manevi yardımda bulunanlar ile dernek çalışmalarında bilimsel katkıda bulunanlara, değerli çalışmalar yapanlara  yönetim kurulu tarafından plaket, şükran belgesi, para ödülü,  madalya veya burs ya da isim verme şeklinde ödüller vermek.

m) Tüzük değişikliği tekliflerini hazırlamak,

n) Dernek için amblem örnekleri hazırlatarak, uygun gördüğü teklifleri genel kurula sunmak,

o) Genel Kurul toplantılarının yapılmayacağı yıllarda genel üye toplantıları düzenleyerek derneğin çalışmalarına ilişkin bilgileri üyelerle paylaşmak.

ö)  Etik Kurul tarafından önerilen yaptırımları karara bağlamak.

p)Mevzuat kurallarında ve dernek tüzüğünde genel kurul tarafından yapılacağı belirtilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanma.

C) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Tüzükte ve mevzuat kurallarında aksi yönde bir düzenleme bulunmaması halinde Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

MADDE 12 –DENETİM KURULU ve DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

A) Oluşumu

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.  Denetim Kurulu, seçim yapılan genel kurulu izleyen bir ay içerisinde toplanarak kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

Denetim Kurulu üyeliği için aday olanlardan en fazla oy alan adaylar asil üyeliklere, diğer adaylar ise yedek üyeliklere seçilmiş olurlar. Bu kurul üyeliklerinde boşalma olması durumunda en fazla oy alan yedek üye göreve davet edilir.

B) Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, amacı ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

C) Derneğin İç Denetimi

Derneğin iç denetimi, denetim kurulu tarafından yukarıda belirlenen yöntem ve esaslara göre gerçekleştirilir.

MADDE 13 – ADAY ÖNERME KURULU

A) Oluşumu

Aday Önerme Kurulu; Yönetim Kurulu, Etik Kurul, Denetleme Kurulu, Çalışma grubu Başkanları ve Dergi Editörü tarafından seçilen iki üye, yönetim kurulu başkan yardımcısı veya seçeceği bir üye ile önceki iki yönetim kurulu başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur. Aday önerme kurulu üyelerinin görev süresi ilk seçimli genel kurulunu takiben sona erer.

B) Görevleri

Aday Önerme Kurulu’nun görevleri şunlardır;

a)Genel Kurulda, seçimi yapılacak kurul üyeliklerine aday olmak isteyenlerin başvurularını kabul etmek,

b)Başvuruların kural ve şartlara uygunluğunu incelemek,

c)Kural ve şartlara uygun olduğu tespit edilen başvuru sahiplerini adaylıklarını seçimlerden önce internet sitesinde,  duyurmak ve Genel Kurula sunmak,

d)Genel kurul tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

C) Aday Önerme Esasları ve Adaylık İşlemleri

Aday Önerme Kurulu; yönetim kurulu, etik kurul ile denetim kurulu üyeliklerinin her biri için en az iki aday önerir. Aday önerme kurulu, yönetim kurulu üye adaylarını,  görev belirterek yönetim kuruluna  aday olmak isteyen üyeler arasından ve/veya uygun bulduğu ve onaylarını aldığı dernek üyeleri arasından belirler. Genel kurulda aday önerme kurulunun önermediği üyeler de aday olma hakkına sahiptir. Aday önerme kurulu yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, adayların mesleki/akademik başarıları, dernek çalışmalarına özverili katkıları, yönetim/liderlik kapasiteleri, derneğin amaç ve çalışmalarını benimseme ve geliştirme arzu ve kapasitesi ile ilgili görev için gerekli özelliklere sahip olmak gibi ölçütleri temel alır.

D)Aday Önerme Kurulunun Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Aday önerme kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

MADDE 14  – ETİK KURUL

A) Oluşumu ve İşbölümü

Etik kurul, genel kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Etik kurul başkan ve üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Etik kurul, seçim yapılan genel kurulu izleyen bir ay içerisinde toplanarak kendi aralarından bir başkan ve bir raportör seçer. Etik kurul başkan ve üyeleri aynı göreve süre sınırlaması olmaksızın yeniden seçilebilirler. Etik kurul üyeliği için aday olanlardan en fazla oy alan adaylar asil üyeliklere, diğer adaylar ise yedek üyeliklere seçilmiş olurlar. Etik kurul üyeliklerinde boşalma olması durumunda, en fazla oy alan yedek üye göreve davet edilir.

B) Görevleri

Etik kurul, yönetim kurulu tarafından aktarılan veya kendiliğinden tespit ettiği Alerji ve Klinik İmmünoloji alanlarına ilişkin etik ilkelere, dernek amaçlarına aykırı tutum ve davranışları, dernek tüzüğü, etik kurallar, hukuksal düzenlemeler çerçevesinde inceleyip değerlendirir ve aldığı kararı yönetim kuruluna bildirir. Etik kurul, yapacağı inceleme sonunda soruşturma konusu fiilin ağırlığına göre sıra gözetmeksizin uyarı, kınama veya dernek üyeliğinden çıkarma veya fiil ile orantılı diğer yaptırımlardan birisinin verilmesini önerebilir.  Etik ilkeler, bu ilkelere aykırı davranışlara uygulanacak yaptırımlar ile etik kurulun işleyişine ilişkin kurallar yönerge ile belirlenir.

C) Toplantı ve Karar Alma Yöntemi.

Etik kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oylamada çekimser  kalınamaz. Etik kurul tarafından gerekli görülmesi durumunda bilgi edinmek amacıyla ilgililerin toplantıya davet edilmesine karar verilebilir.

MADDE 15 – YAYIN KURULU

Dernek tarafından çıkarılan periyodik bilimsel dergiler ile diğer yayınların düzenli ve nitelikli olarak yayımlanmasından sorumlu olan 10 kişilik kuruldur. Başkanlığını aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan bülten ve internet sorumlusu üye yapar. Kurulun diğer üyeleri Yönetim Kurulu tarafından oyçokluğu ile belirlenir.

Yayın kurulu, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yayın kurulunun oluşumuna ve işleyişine ilişkin ayrıntılı kurallar, yönerge ile düzenlenir.

MADDE 16 – ÇALIŞMA GRUPLARI ve ÖZEL KOMITELER

Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, yönetim kurulu tarafından içinde stratejik planlama kurulunun da yer aldığı çalışma grupları ve özel komiteler kurulur. Çalışma grupları sürekli kurullardır. Çalışma grupları ve özel komitelerin oluşumuna ve işleyişine ilişkin kurallar, yönerge ile düzenlenir.

MADDE 17 – TEMSİLCİLİK AÇILMASI

Yönetim Kurulu yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde dernek temsilcilikleri açılmasına karar verebilir. Bu amaçla bir veya birden fazla dernek üyesini temsilci olarak atayabilir. Temsilcilerin atanmaları ile görev ve sorumluluklarına ilişkin kurallar yönerge ile düzenlenir.

MADDE 18 – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları şunlardır;

 1. Üye aidatları.
 2. Bağış ve yardımlar
 3. Dernek tarafından düzenlenen toplantı, gezi, eğlence gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 4. Bilimsel yayınlar ve etkinliklerden (kongre, kurs, seminer vb) elde edilen gelirler,
 5. Derneğin malvarlığından elde ettiği gelirler,
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 7. Diğer gelirler

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir ve giderler  fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama  belgesi  ile  yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgeler, mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanır.

Derneğin gelirleri, muteber bir bankanın hesaplarında yönetim kurulundan iki üyenin imza yetkisi ile bulundurulur. Derneğin kasasında bulundurabileceği azami nakit miktarı tasarı bütçede gösterilir. Yönetim Kurulu, bankalardan para çekmek ve ödemeleri yapmak üzere üyelerinden birini görevlendirebilir.

MADDE 19 – AİDAT

Üyelerden giriş aidatı ve yıllık aidat alınır. Yıllık aidatların ait olduğu yılın Kasım ayının sonuna kadar ödenmesi zorunludur.

Aidat miktarları, saymanın yapacağı yıllık gelir-gider bütçesi çerçevesinde yönetim kurulunun önerisiyle genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurul 2 yıllık dönemin her yılı için farklı miktarlarda aidat ödenmesine karar verebilir.

MADDE 20 – DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulunun oybirliğiyle alacağı kararıyla borçlanabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek ölçüde borçlanma yapılamaz.

MADDE 21 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılabilir. Tüzük değişikliği teklifleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurulun, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanması gereklidir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar yeter sayısı, toplantıya katılan üyelerin oylarının üçte ikisidir.  Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 22– DEFTER  VE  KAYITLAR

İlgili mevzuat kurallarında belirtilen defter ve kayıtlar usulüne uygun olarak tutulur. Dernek tarafından tutulması zorunlu defterler, kullanılmaya başlanmadan önce notere veya il dernekler müdürlüğüne onaylatılır.

MADDE 23 – DERNEĞİN FESHİ

Derneğin feshine Genel Kurul tarafından karar verebilir. Fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurulun, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanması gereklidir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshine karar verilebilmesi için gerekli olan karar yeter sayısı, toplantıya katılan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Derneğin feshi halinde mal varlığı aynı amaç doğrultusunda kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruluşa bırakılır.

MADDE 24– HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte düzenlenmemiş konularda Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 25- YÖNETMELİK ÇIKARILMASI

Bu Tüzükte çıkarılması öngörülen yönetmelikler, yönetim kurulu tarafından hazırlanarak yapılacak ilk genel kurulda görüşülüp kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir.

MADDE 26- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

İş bu Tüzük daha önce yürürlükte bulunan Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Tüzüğü’nü yürürlükten kaldırmıştır.

MADDE 27- KABUL VE GEÇERLİLİK

İş bu Tüzük Dernekler Daire Başkanlığınca onaylanmasına müteakip yürürlüğe girer.

Zeynep Mısırlıgil
Başkan

Ayfer Tuncer                         Suna Büyüköztürk                Bülent E. Şekerel
2. Başkan                                      Başkan Yardımcısı                       Genel Sekreter

Gül Karakaya                          V.Dilşad Mungan                 Feyzullah Çetinkaya

Mali Sekreter (Sayman)      Dış İlişkilerden Sorumlu                İletişimden Sorumlu

Üye                                              Üye

MEVZUAT

Dernekler ile ilgili tüm yasa, kanun ve yönetmeliklere T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sayfayı ziyaret etmek için lütfen kurum logosuna tıklayınız.